REGULAMIN

Impreza Retro Przełaj 2017 w związku z małą ilością zgłoszeń została odwołana. Regulamin edycji 2018 już wkrótce.

Zgłoś zespół
Poznaj Regulamin

Poniżej dostępne są wyniki wstępne. Na ewentualne protesty czekamy do końca 14 lutego pod adresem ano@navigatoriaar.pl.

 1. Idea biegu

Retro Przełaj to oparty o przyrodę bieg utrzymany w duchu starych przełajów. Okazja do intensywnego kontaktu z przyrodą, treningu przed innymi biegami, spotkania ze znajomymi, zmierzenia się z terenem i sprawdzenia samego siebie.

 1. Organizator

Organizatorem imprezy jest: Navigatoria sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie.

 1. Termin i miejsce
 • 28 października 2017 r. Teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną. Start na mini-parkingu przed wjazdem do lasu w pobliżu Sanatorium Leśnik w Sopocie. 
 • Start obu tras o godzinie 10:00.
 • Pełny harmonogram imprezy opublikowany zostanie w późniejszym terminie.

Lokalizacja startu

 1. Trasy

Do wyboru są dwie trasy:

 • MARATON Z HAKIEM – na dystansie 44 km z 3 stacjami odżywczymi.
 • PRAWIE POŁÓWKA – dystans 19 km i 1 stacja odżywcza.

Obie trasy prowadzą przez lasy, łąki i pola z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych. Start i meta znajdować będą się w jednym i tym samym miejscu. Trasy będą oznaczone w terenie za pomocą dobrze widocznej taśmy i tym podobnych oznaczeń. W punktach newralgicznych znajdować się będzie obsługa zawodów wskazująca drogę.

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 października 2017 poprzez formularz rejestracyjny na stronie http://retro.navigatoria.pl/zapisy/

 1. Opłaty
MARATON Z HAKIEM do 30.09 do 25.10 w dniu imprezy
osoba 40 zł 50 zł 60 zł
PRAWIE POŁÓWKA do 30.09 do 25.10 w dniu imprezy
osoba 30 zł 40 zł 50 zł
 • Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora o numerze: 19 1140 2004 0000 3202 7624 8939 (mBank) do dnia poprzedzającego imprezę. Decyduje data zlecenia przelewu. W tytule przelewu prosimy wpisać wg wzoru: [Wpisowe Retro_Przełaj, imię i nazwisko]. Osoby wpłacające wpisowe na wskazane konto otrzymają drogą mailową potwierdzenie wpłynięcia wpłaty. W razie nieotrzymania potwierdzenia, przy rejestracji w dniu zawodów należy okazać potwierdzenie wykonania przelewu.
 • Wpisowe podlega zwrotowi we wpłaconej wysokości tylko w przypadku odwołania imprezy przez organizatora lub zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji w biegu najpóźniej na 21 dni przed biegiem. W pozostałych przypadkach wpisowe nie jest zwracane. Rezygnacje należy zgłosić na adres info@navigatoriaar.pl
 1. Warunki uczestnictwa

W biegu uczestniczyć mogą osoby które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • akceptują niniejszy Regulamin i zarejestrowały się za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie http://retro.navigatoria.pl/zgloszenie
 • ukończyły 18 lat*,
 • wniosły opłatę startową,
 • złożyły oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność,
 • stawiły się punktualnie na starcie
 • posiadają przy sobie, przez cały czas trwania biegu obowiązkowe wyposażenie, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu.

*Dopuszczamy start osób niepełnoletnich od  16 roku życia. W takim przypadku konieczna jest pisemna zgoda opiekunów prawnych.

 1. Świadczenia w ramach wpisowego
 • punkty odżywcze z wodą i owocami,
 • analogowy pomiar czasu,
 • upominek,
 • pamiątkowy puchar lub inna forma wyróżnienia dla zwycięzców klasyfikacji,
 • numer startowy i agrafki.
 • grochówka na mecie.
 1. Klasyfikacje

Przewiduje się następujące klasyfikacje:

 • najlepszy czas wśród kobiet,
 • najlepszy czas wśród mężczyzn,
 • najlepszy strój do biegania z epoki.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Uczestnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność, oświadczając o stanie swojego zdrowia, który pozwala na udział w tego typu biegu. W razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji względem Organizatora.
 • Przy przekraczaniu wszelkich ciągów komunikacyjnych Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów lub poleceń Organizatora lub uprawnionych służb.
 • Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku, który może być utrwalony w dowolnej formie, w celach organizacji i promocji imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystywania wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych biegu a także jego powielanie, przetwarzanie, publikowanie, emisję pod warunkiem nienaruszania dóbr osobistych wyrażającego zgodę na publikację wizerunku. Uczestnik wyraża zgodę nieograniczoną czasowo ani terytorialnie.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (w tym także atmosferycznych) zagrażających zdrowiu lub życiu Uczestników w sposób bezpośredni Organizator może bieg odwołać, zawiesić lub zakończyć.
 • Uczestnicy zobowiązani są posiadać przy sobie przez cały czas trwania biegu:
  • pojemnik(i) na płyny mogący pomieścić minimum 0,75 l (dla Maraton z Hakiem) i 0,5 l (dla Prawie Połówka) – napełnione na starcie
  • włączony telefon komórkowy
  • folię nrc
  • mapę trasy biegu
  • numer startowy
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (odpowiedzialność cywilna, następstwa nieszczęśliwych wypadków).
 • Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia imprezy. O przysługujących Uczestnikowi prawach w tym zakresie zostanie on powiadomiony przy składaniu oświadczenia.

Masz pytanie?

Napisz do nas:

info@navigatoriaar.pl

Wyślij zgłoszenie